Türkçe84 TV

ORDUEVLERİ, GAZİNOLAR, KAMPLARAmac

İzlenme 3505

Dernegin Amaci

1. Dernek üyeleri arasýnda iletiþim, yardýmlaþma ve dayanýþmayý tesis edip bunlarýn devamlýlýðýný saðlayarak sosyal alanda kaynaþmýþ bir birlik kurmak.

2. Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþmayý saðlamak, güçlendirmek, çeþitli vasýtalarla sevinçli ve kederli günlerini paylaþmaktýr.

3. Dernek amaçlarýna uygun olarak hareket eden diðer kurum, kuruluþ ve derneklerle iþbirliði yapmak,

4. Dernek üyelerinin yurt çapýnda birbiriyle irtibat kurmalarýný ve benzeri konularý saðlamayý amaçlamak,

5. Üyeler arasýnda sevgi, saygý, birlik ve beraberlik tesis etme ve devam ettirmek.

Sitede kullanılan bilgilerin tüm hakları saklıdır ve devrem84.org'a aittir. ©Devrem Girisi

Kullanıcı Adı :
Şifre :

16/04/2024 Gün Ortalama:162  Bugün70 ziyaret var  Sitede 1 Kişi var  IP:44.200.27.215